تولید سوسیس

تولید سوسیس

 به منظور تولید سوسیس از گوشت ماهی کیلکا- که از نظر ارزش غذایی با گوشت قرمز و دیگر آبزیان قابل مقایسه است- پس از استخوان گیری و چرخ کردن گوشت, ابتدا تاثیر جانشین کردن 5 تا 10 درصد از گوشت ماهی کیلکا (بدون استخراج پروتئینهای محلول در آب آن) برطعم و مزه سوسیسهایی تا 21.5, 26.6 و 32 درصد گوشت قرمز مورد بررسی قرار گرفت. براساس آزمایشهای چشایی, استفاده از گوشت ماهی کیلکا بدون خارج کردن درصدی از پروتیئنهای محلول در آب نمی تواند موفقیت آمیز باشد. بنابراین در ادامه تحقیقات, پس از شستشوی گوشت استخوان گیری شده و چرخ شده ماهی کیلکا با آب نمک 2.5 تا3 درصد و خارج کردن درصدی از پروتئینهای محلول در آب, نسبت به جایگزینی این گوشت به جای گوشت قرمز در سوسیس اقدام شد. در این پژوهش 60 نوع سوسیس که در فرمول آنها درصدهای مختلفی از گوشت ماهی کیلکا به جای گوشت قرمز به کار رفته بود تولید گردید. مطالعات بر بافت سوسیسهای تولید شده نشان داد, اگر اندیس آردی بین 0.667- 0.878 و اندیس روغنی بین 0.382- 0.382 باشد, بافت سوسیس “خوب” و اگر اندیس آردی بین 0.335- 0.568 و اندیس روغنی بین 0.129- 0.439 باشد بافت سوسیس “شل” خواهد بود. مطابق نتایج به دست آمده, بهترین فرمول انتخاب برای تولید سوسیس از ماهی کیلکا, فرمولی با 61 درصد از گوشت ماهی کیلکاست. این سوسیس شامل 16.9 درصد پروتیئن, 17.4 درصد چربی, 0.39 تا 0.48 درصد کلسیم و 0.22 تا 0.39 درصد فسفر است.

دیدگاهتان را بنویسید