اصول فروشندگی

اصول فروشندگی

 تحقیق حاضر که توصیفی و از نوع همبستگی است, با هدف بررسی رابطه موجود بین فلسفه اخلاق فردی و فرایند تصمیم گیری اخلاقی فروشندگان انجام شده است و در پی پاسخگویی به دو سوال اساسی است: اول, فلسفه اخلاقی فروشندگان جامعه این تحقیق چیست؟ و دوم, فلسفه اخلاقی فروشندگان, فرایند تصمیم گیری اخلاقی آنها را چگونه تحت تاثیر قرار می دهد؟ جامعه آماری این تحقیق, که نظراتشان به وسیله پرسشنامه جمع آوری شده است, فروشندگانی هستند که در مرکز پژوهش های وزارت بازرگانی دوره آموزش فروش را گذرانده اند. تعداد کل جامعه قابل دستیابی 300 نفر بود. بر اساس جدول کرجی و مورگان تعداد 169 نمونه انتخاب شد. تعداد 142 پرسشنامه از طریق پست دریافت گردید. 6 عدد به علت نواقصی که داشتند قابل استفاده نبود. تعداد 137 پرسشنامه باقیمانده مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل توصیفی داده ها نشان می دهد که عمده پاسخ گویان در صنایع غذایی, خدمات مسافرتی, خدمات مهندسی و فروش اتومبیل به کار فروشندگی اشتغال دارند. برای تحلیل داده ها از تحلیل مسیر استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بیش تر فروشندگان اصول اخلاقی ایده آل گرایی دارند. با این حال, اگرچه ایده آل گرایی بر قضاوت اخلاقی فروشندگان تاثیر مستقیم دارد, اما تاثیر اقتضاگرایی بر تمایل اخلاقی (که به مرحله عمل نزدیکتر است) بیش از ایده آل گرایی است .

دیدگاهتان را بنویسید